14 november 2023

Psykologin som ledde till kortare duschtid

Under 2023 har Vitec, Laholmshem och Väsbyhem tacklat några av bostadsbolagens stora
utmaningar på ett nytt sätt: med hjälp av psykologer. Genom att använda ett nytt och
beteendevetenskapligt angreppsätt lyckades bolagen minska hyresgästernas el- och
varmvattenanvändning med upp till 46 procent.

– Detta projekt är ett stort steg framåt i vårt strävande att bidra till en mer hållbar framtid. Genom
att kombinera teknik och beteendevetenskap har vi kunnat identifiera och adressera de
beteenden som hindrar hyresgäster från att minska sin energianvändning, säger Kristofer Olsson,
produktstrateg och ansvarig för hållbarhetsarbetet på Vitec Fastighet.
Många av de utmaningar som bostadsbolag står inför går att koka ner till beteenden. Höga
kostnader för felsorterat avfall? Hjälp hyresgästerna sortera rätt. Hög elförbrukning? Hjälp
hyresgästen förstå vilka beteenden som hen bör ändra på, och se till att en sådan förändring
lönar sig.

En riktad satsning på beteendeförändring med gott resultat
Tack vare en riktad satsning på just beteendeförändringar kring energianvändning kunde Vitec,
Laholmshem och Väsbyhem kroka arm med beteendeexperterna på Nordic Behaviour Group.
Tillsammans utvecklade de två typer av insatser i syfte att få till beteendeförändringar. I Laholm
var fokus på att minska den dagliga elanvändningen och i Upplands Väsby var det
varmvattenanvändningen som skulle minskas.
Under juni till oktober fick 400 slumpmässigt utvalda hyresgäster en ny vy i sin digitala
boendeplattform, som hjälpte dem att förstå konsekvenserna som följer av hög el- och
varmvattenanvändning. Detta ledde till att lågförbrukare minskade sin förbrukning med 46
procent, med en genomsnittlig minskning om nio procent. I Laholm, där fokus var på
elförbrukningen specifikt sågs en minskning på fem procent.


– Projektet gav oss nya metoder att angripa hållbarhetsutmaningar och det har lagt grunden för
fler fina samarbeten mellan mjukvaruexperterna på Vitec och beteendeexperterna på Nordic
Behaviour Group, säger Azarina Bäckström, hållbarhetsansvarig på Väsbyhem.
Utanför Sverige är den här typen av projekt vanliga för att accelerera den beteendeförändring
som behövs för skiftet mot ett hållbart samhälle.


– Det här projektet visar hur kraftfullt det kan vara att tillämpa beteendevetenskap i praktiken och
jag är väldigt tacksam för att våra projektpartners vågade testa ett, i Sverige, ganska nytt sätt att
lösa problem på. Genom att förstå och påverka beteenden kan vi göra en verklig skillnad när det
gäller att minska energianvändningen. Projektets resultat visar tydligt detta, säger psykologen
Niklas Laninge, VD på Nordic Behaviour Group.

Kontakter

Kristofer Olsson
Produktstrateg och hållbarhetsansvarig, Vitec Fastighet
Telefon: +46 70 698 0402. E-post: kristofer.olsson@vitecsoftware.com

Azarina Bäckström
Hållbarhetssamordnare, Väsbyhem
Telefon: +46 85 909 8342. E-post: azarina.backstrom@vasbyhem.se

Johanna Ivarsson
Driftingenjör, Laholmshem
Telefon: +46 72 710 4966. E-post: johanna.ivarsson@laholm.se

Niklas Laninge
Beteendeexpert, Nordic Behaviour Group
Telefon: +46 70 751 4545. E-post: niklas.laninge@nordicbehaviourgroup.se