Den största framtidsfrågan för fastighetsföretag

I mars 2023 fattade EU-parlamentet beslut om ett uppdaterat direktiv för byggnaders energiprestanda. Här finns en nyhet som kan ha stor påverkan på fastighetsbolag i hela Europa: MEPS (Minimum Energy Performance Standards) för byggnader. Regelverket styr vilka byggnader som får hyras ut respektive säljas, och kommer att ha en stor påverkan på framtida fastighetsförvaltning.

Klarar dina byggnader EU:s kommande energikrav?

Minimikrav för vilken energiprestanda som är acceptabel på den europeiska marknaden finns redan inom många andra områden. Ett exempel på detta är utfasningen av ljuskällor. Här fasades glödlamporna ut och ersattes med effektivare ljuskällor genom hårda regler som förbjöd försäljning inom EU. Några år senare fasades även halogenlamporna ut till förmån för LED-lamporna. Det beslutade EU-direktivet fungerar på liknande sätt för byggnader. 2027 respektive 2030 kommer krav på att olika typer av byggnader med energiklass G inte längre får hyras ut eller säljas. Något år senare skärps kraven till hus med energiklass F och från och med 2033 kommer enbart hus med energiklass E eller bättre att finnas kvar på den europeiska marknaden. 

I flera andra länder i världen finns redan tvingande regler om att byggnader ska ha god energiprestanda. I Nederländerna finns till exempel regler att endast kontorsbyggnader med energiklass C eller bättre får hyras ut från 2023. Fram till 2030 väntas kraven skärpas ytterligare så att endast hus med energiklass A får hyras ut. Med svenska mått motsvarar det att vi endast skulle ha byggnader som uppfyller energikraven för nyproduktion i Boverkets Byggregler kvar. 

MEPS kan alltså komma att ha stora ekonomiska och praktiska konsekvenser för både fastighetsföretag och privatpersoner. Reglerna påverkar ju både möjligheten att få inkomster från sina byggnader (genom uthyrning) och möjligheten att göra sig av med byggnader som har ett stort renoveringsbehov (genom försäljning).  

Använder din organisation Vitec Energiuppföljning finns redan idag en möjlighet att arbeta proaktivt med byggnaderna. Förutsatt att data om byggnadens energianvändning samlas in, kan primärenergitalsrapporten användas som en grov uppskattning av vilken energiklass byggnaden kan komma att få vid en energideklaration. Vid energideklaration ger också insamlade data ett bra underlag till energispecialisten. Att själv kunna följa hur energiprestandan förändras över tid ger också bättre möjligheter att följa upp det löpande arbetet än vad en energideklaration som upprepas vart tionde år kan ge. 

Vill du veta mer om möjligheterna att följa upp energiprestandan för dina byggnader med hjälp av Vitec Energiuppföljning, ger vi gärna en demo!