Ikano Bostad arbetar systematiskt

På Ikano Bostad använder Cecilia Hogell, verksamhetsutvecklare inom hållbarhet, och Fredrik Linsten, biträdande fastighetsförvaltare, Vitec Energiuppföljning i både det operativa och strategiska hållbarhetsarbetet.

Bild från Ikano Bostad

Hur jobbar ni med hållbarhet i Energiuppföljning?

- Vi jobbar primärt med uppföljning av förbrukningen i Vitec Energiuppföljning. Det hjälper oss att upptäcka om någon fastighet sticker iväg åt fel håll. Systemet hjälper oss att sammanställa all data från olika källor och på ett lätt sätt samla el, värmeenergi och vatten på samma ställe, vilket är grunden för att vi ska kunna rapportera och minska klimatutsläppen från våra fastigheter inom scope 2 (indirekt energianvändning). Med data från Vitec tar vi också fram olika nyckeltal för energianvändning och klimatutsläpp.

Hur stöttar Energiuppföljning er verksamhet?

- Energianvändningen följs upp regelbundet i verksamheten på olika nivåer i företaget, från driftmöten till ledningsgrupp. På driftmötena tittar vi på hur vi ligger till energimässigt för de senaste 12 månader samt senaste månaden och vi stöttar vår ledningsgrupp genom att ta fram olika nyckeltal. Nyckeltalen hjälper oss att se att trenden går åt rätt håll.

När vi ska räkna på klimatpåverkan från fastigheterna använder vi energiförbrukningssiffrorna från Energiuppföljning. I samband med vår hållbarhetsredovisning sammanställer vi vår värme, el och vattenförbrukning och beräknar våra totala klimatutsläpp.