Kraftstaden minskar klimatavtrycket med hjälp av Vitec Energiuppföljning

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB är ett av Trollhättans kommunala fastighetsbolag och har funnits sedan 1965. I deras affärsplan ligger fokus på att minska klimatavtrycket. Genom Vitec Energiuppföljning har de lyckats effektivisera sitt miljöarbete, bland annat när de beräknar sina klimatutsläpp.

Förskolan Vällingklockan - Kraftstaden Fastigheter

Kraftstaden äger, utvecklar och förvaltar ca 400 000 kvm fördelat på ett 70-tal fastigheter för både näringslivets och kommunens behov och har varit kunder till Vitec Bygg & Fastighet i många år. De använder flera av Vitecs produkter, bland annat Vitec Teknisk Förvaltning och Vitec Hyra, samt Vitec Energiuppföljning som är systemstödet de använder för energiuppföljning och hållbarhetsarbete.

Frida Stolt har arbetat på Kraftstaden sedan 2013. Numera arbetar hon som miljösamordnare (tidigare bitr. fastighetsförvaltare) och stöttar deras olika avdelningar i diverse frågor inom miljöområdet. Frida berättar: ”I vår affärsplan ligger bland annat fokus på att minska vårt klimatavtryck och bidra till Sveriges resa mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Jag och min kollega Anders Jansson gick därför en kurs förra våren i hur man beräknar sina utsläpp enligt standarden GHG*-protokollet.” (*Greenhouse gas Protocol)

I Vitec Energiuppföljning finns en miljömodul där man kan sätta miljö- och hållbarhetsvärden på använd energi. Precis som man sedan kan visa rapporter över sin energianvändning, kan man också se vilken inverkan som energianvändningen har på miljö och klimat. Man väljer också själv vilken typ av hållbarhetsvärden som ska registreras. Här är det till exempel vanligt att man anger CO2-ekvivalenter per kWh eller MWh för olika energislag, och det går också att ange individuella värden för varje leverantör. En stor fördel är alltså att man kan arbeta med verkliga och individuella utsläppsvärden, och inte med en generell schablon.

Kraftstaden är flitiga användare av miljömodulen och har kommit långt i att effektivisera sitt miljöarbete. Frida förklarar: ”Vi gjorde först våra utsläppsberäkningar i Excel men eftersom vi redan hade Vitec Energiuppföljning har vi valt att lägga över vår indata dit vilket underlättar framtida beräkningar samt minskar sårbarheten. Vi har hittills beräknat våra utsläpp utifrån GHG:s scope 1 och 2. Troligtvis kommer vi framöver även att försöka beräkna våra utsläpp inom vissa utvalda kategorier inom scope 3.

Vitecs system ger en bra visualisering och ger oss information om var vi behöver sätta in resurser för att minska vårt klimatavtryck.
Frida Stolt - Miljösamordnare, Kraftstaden

Frida fortsätter och berättar: ”Vitecs system ger en bra visualisering och ger oss information om var vi behöver sätta in resurser för att minska vårt klimatavtryck. Vi tycker att det är bra att systemet är flexibelt då det medför att vi kan lägga in alla våra utsläpp oavsett slag och få dem sammanställda i samma rapporter. Till exempel kan mätare för transporter och pendling läggas in men även avfall eller nybyggnation om så önskas. Uträkningen för nybyggnation får dock göras i för ändamålet avsett program.

Karin Lindström, som är verksamhetskonsult på Vitec, tycker att den största fördelen är att miljömodulen ger kunderna möjligheten att vara proaktiva i sitt miljöarbete: ”Vitec Energiuppföljning används ofta för att ge beslutsunderlag till organisationen. Genom att få en överblick över energianvändningen och kunna djupdyka i statistiken, går det att hitta de åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt minskar energianvändningen. Systemet kan också ge prognoser för hur stor energianvändningen kan bli i framtiden, eller kopplas till framtida energimål. Nu går det att på ett enkelt sätt göra samma sak med CO2-utsläppen från den använda energin. Det kan också visualiseras och analyseras, och givetvis kopplas till samma energimål. Det tar bort gissningsarbetet i prognoserna och gör det lättare att se att man faktiskt rör sig i rätt riktning mot de långsiktiga klimatmålen! Det går också att mäta och sammanställa andra miljö- och klimatfaktorer som inte hänger ihop med energianvändningen – i princip allt som har ett mätvärde kan lagras på en mätare i Vitec Energiuppföljning.

Energi står i fokus i många frågor nu. Frida berättar hur hennes kollegor använder Vitec Energiuppföljning i det vardagliga arbetet för att uppnå deras energibesparingsmål, samt hitta och åtgärda avvikelser i deras byggnader. Systemet ger även Frida indata till klimatberäkningarna när det gäller all energi som går till deras byggnader.

Så vilka slutsatser har Kraftstaden med miljösamordnaren Frida i spetsen kunnat dra med hjälp av Vitec Energiuppföljning? Frida berättar: ”Vi kan se att våra val kring köpt energi ger låga utsläpp av växthusgaser vilket är roligt att kunna visa upp. I princip är vi helt fossilbränslefria med undantag från diesel till sprinklermotorer samt bensin för start av våra biogasbilar. Det som sticker ut och som vi framöver ska arbeta med är de stora utsläppen från läckage av våra köldmedieutrustningar. Hur vi angriper detta återstår att se…

Avslutningsvis säger hon: ”Jag tror att alla företag som vill beräkna sina klimatutsläpp till följd av sin energiförbrukning skulle ha bra nytta av hållbarhetsfunktionerna i Vitec Energiuppföljning. Uppföljningen blir både mer standardiserad och spårbar.

 

Artikelskribent: Marie Löthman, Vitec